Jakie formalności należy dopełnić w związku z budową domu

Po podjęciu decyzji o budowie własnego domu, znalezieniu odpowiedniego miejsca (kupno działki) możemy przystąpić do załatwiania formalności związanych już z sama budowa domu. Tych wszelkich formalności jest bardzo wiele, dlatego należy skrupulatnie gromadzić wszystkie wymagane dokumenty, praktycznie jak najwcześniej od momentu podjęcia decyzji o budowie. Na pewno większość z wykonywanych czynności to liczne wizyty w urzędach i różnych instytucjach. Pierwszym etapem będzie zdobycie pozwolenia na budowę. Aby otrzymać taki dokument, musimy dostarczyć do urzędu inne dokumenty, takie jak: mapa sytuacyjno – wysokościowa i warunki przyłączenia mediów. Odnośnie dokumentu decyzja o warunkach zabudowy – wymagany jest on w sytuacjach, gdy następuje zmiana w zagospodarowaniu terenu. Wracając do samej decyzji – pozwolenia na budowę – jest to decyzja administracyjna wydana przez właściwy miejscowo urząd gminy, na mocy której następuje zezwolenie rozpoczęcia i prowadzenia budowy czy też wykonywanie robót budowlanych różnych od powstawania obiektu budowlanego. Takie pozwolenie musimy uzyskać bezwzględnie w sytuacjach, gdy: budujemy nowy budynek, rozbudowujemy lub nadbudowujemy stary budynek. W praktyce okazuje się, że nie wszystkie prace związane z budową lub rozbudowa obiektów wymagają takie pozwolenia. Jednak budowa nowego domu mieszkalnego wymaga takiego dokumentu w każdej sytuacji. Warunki zabudowy otrzymuje się w Wydziale Architektury właściwego urzędu gminy, gdzie będziemy rozpoczynali budowę. Aby otrzymać taki dokument, powinniśmy złożyć w tym urzędzie wniosek o wydanie warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Do tego powinniśmy dołączyć stosowne załączniki: mapa geodezyjna do celów projektowych nabytej przez nas działki, warunki przyłączenia poszczególnych mediów. Czasem wymagany jest tez projekt architektoniczny budynku, który chcemy wybudować – zależy to od konkretnego urzędu. Warunki przyłączenia uzyskujemy u poszczególnych dystrybutorów mediów, dotyczy to takich mediów jak: miejskie wodociągi, gazownie czy dostawców energii elektrycznej. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek i załączyć do niego mapę sytuacyjno – wysokościową., otrzymana w wydziale architektury. Należy się liczyć z oczekiwaniem nawet do 2 miesięcy na te dokumenty.