Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu

Jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę domu jest uzyskanie wypisu i wyrysuj z planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten jest źródłem informacji dotyczących możliwości wykorzystania nieruchomości, która planujemy zakupić. O uzyskanie takiego zapisu składamy wniosek do właściwego urzędu gminy. Wniosek taki powinien zawierać miedzy innymi następujące informacje: numer ewidencyjny działki, numer obrębu, arkusz mapy, dokładny adres miejsca, numer księgi wieczystej nieruchomości oraz właściwy urząd gminy. W każdym urzędzie gminy możemy dokonać wglądu w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie musimy o ta czynność składać osobnego wniosku, gdyż takie plany są jawne i ogólnodostępne. Żądając wglądu do takie planu nie musimy posiadać tytułu prawnego do danej nieruchomości, której dane chcemy sprawdzić. Poznamy wówczas konkretne przeznaczenie interesującego nas gruntu. Jeśli nie mamy możliwości osobistego stawienia się w urzędzie gminy, możemy podstawowe informacje uzyskać poprzez kontakt telefoniczny w właściwym urzędnikiem gminy. Przed wystąpieniem o uzyskanie wypisu i wyrysu ustalmy, jakiej objętości będą to dokumenty, co będzie istotne dla wysokości konieczności wniesienia opłaty za wydanie tych dokumentów. Warto tez ustalić od razu, czy dany urząd będzie żądał od nas załączenia do wniosku mapy sytuacyjnej lub tez kupienia jej w urzędzie. W różnych gminach istnieje w tym zakresie różna praktyka, ogólne przepisy nie precyzują szczegółowego postępowania w tym zakresie. Opłatę za wydanie omówionych dokumentów wnosimy w kasie danego urzędu, przelewem na rachunek bankowy, oczywiście dokonujemy tego jeszcze przed złożeniem wniosku. W innym przypadku zostaniemy wezwani do wniesienia opłaty we wskazanym terminie,. Część urzędów na swoich stronach internetowych posiada gotowe wzory wniosków. Jeżeli takiego nie znajdziemy, musimy wiedzieć , że taki wniosek musi zawierać następujące informacje: Dane urzędu oraz nasze jako wnioskodawcy (łącznie z dokładnym adresem i możliwością kontaktu telefonicznego), zatytułowanie wniosku i wskazanie sposobu, w jaki odbierzemy gotowy już dokument (osobiście, pocztą czy poprzez upoważnienie do odbioru innej osoby). Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty oraz inne niezbędne załączniki. Gmina ma 30 dni na zrealizowanie naszego wniosku.